Kategorien

Informationen

Wählen Sie eine Sprache:
  • Polski
Währung wählen:
Google translate
Price list

HTML   CSV

Kaliumsalz 60 % lose
Schnellansicht
€397,25 €
NPK 15-15-15
Schnellansicht
€434,48 €
NPK 8-20-30-3(S)
Schnellansicht
€590,90 €
Kaliumsalz 60 % Big-Bag
Schnellansicht
€432,00 €
Ammoniumphosphat MAP 10-46
Schnellansicht
€577,80 €
Ammoniumsulfat
Schnellansicht
€310,35 €
Lubofos NPK-Dünger 4-12-12
Schnellansicht
€2.700,00 €
GALVET UNICYNK 25 kg [Zinkoxid] 72 % Futterzusatz
Schnellansicht
€416,01 €
Dolmix KR 4% K 2 kg ohne Kokzidiostatika für pelzige Pflanzenfresser: Nutria-Kaninchen
Schnellansicht
€27,60 €
Raffiniertes Sonnenblumenöl 600 L (120x 5L)
Schnellansicht
€6.848,00 €
Sternanis, gemahlen Karton 30 g
Schnellansicht
€9,35 €
Sternanis, gemahlen 25 kg
Schnellansicht
€1.542,42 €
Geflochtene Gitter Netz aus Messing Stahldraht Kupfer Chrom-Nickel verzinkt
Schnellansicht
Kunststoffzaun, Gitterzaun, Zaun, (Polyethylen) masche 5x5mm 1m x 25m
Schnellansicht
€147,97 €
Strohvlies Vlies Schutzvlies Winterschutzplatte Abdeckung Heuvlies Abdeckvlies 9.8 x 12.5m
Schnellansicht
€1.143,29 € €688,13 €
GALVET Lactivet Drink Milchsäure 50% Hell 30 kg Zusatzstoff zum einsäuern der Silage
Schnellansicht
€578,34 €
GALVET Sulmid Kupfersulfat (cuprum sulf.) 1kg Zusatzstoff
Schnellansicht
€45,62 €
Strohvlies Vlies Winterschutzplatte zur Abdeckung von Stroh und landwirtschaftlichen Ertrag 10.40 x
Schnellansicht
€1.015,24 € €730,66 €
GALVET FUTTERWEGE 25 kg Protein 43 % Einzelfuttermittel
Schnellansicht
€156,83 €
GALVET Glivet aktivity Pflanzenglycerin min. 99,5% 30kg Zusatzstoff
Schnellansicht
€618,35 €
Silofolie SILO-VIT PREMIUM für Anwelksilage Heusilage Welkgrassilage Gärheu Siloheu weiß 750mm
Schnellansicht
€510,40 €
GALVET UNICYNK 1 kg [Zinkoxid] 72 % Futterzusatz
Schnellansicht
€32,29 €
GALVET PIX 5kg (Teer, Holzteer) zur Hufpflege, Wildlockmittel
Schnellansicht
€128,70 €
DOLFOS DOLMIX CAPRI Ergänzungsfuttermittel Mineral für Ziegen 20kg
Schnellansicht
€86,25 €
Silofolie SILO-VIT PREMIUM für Anwelksilage Heusilage Welkgrassilage Gärheu Siloheu weiß 500mm
Schnellansicht
€402,95 €
AGROCID SUPER Mittel zu Säuerung des Trinkwassers- 25kg
Schnellansicht
€539,66 €
GALVET PARAFFINÖL 25L (flüssiges Paraffin)
Schnellansicht
€669,98 €
GALVET ALKALOVET 25kg (Natriumbikarbonat, Natriumbikarbonat, Backpulver) Einzelfuttermittel
Schnellansicht
€117,77 €
0021
0035
0083
0174
0181
0183
0598
0637
0715
0937
0965
0968
2118
9660
AB Vista
agrico
AGRO LAND
agro-trade
AgroBras
AGROCHEM
Agrofret
AGROkam
agrokom
AGROMAX
AgroNas
AgroNat
Alwernia Ciech
AMASOL
Ankor
ANWIL
Aqua-Aller
AQUAFOR
Aspargis
ASPLANT
B.ROL
B&B
B078
B729
B918
BAYER
BIOCHEFA
Biofactor
biofactor
biofactor
BIOFEED
BIOKING
BIOPON
BIOSFERA
Blattin
BOCHEMIE
borghi
BRENNTAG
BROS
Cellfast
CENTER PLAST
CENTROCHEM
chemar
chemar
CID LINES
Ciechan
Conectpol
De Weerd
defalin
dexa
diesel-oil
Dinfo
Dinfo
DOLFOS
Duka Dungekalk..
ECOLAB
ECOPHARM HELLAS..
Emix
farmwet
FCA Petfudo (W?..
FERMO
Fertikal
Foqusfarm
Fosfan
FOSFORY GDA?SKI..
Fregata
GALVET
GASTER
GASTER
GASTER
gawor
GBS-ECO
GR PTAKOWICE
GR-Leibig
GreenOK
Grekon
GROSZ
HaGe Polska
HAMLET PROTEIN
herbemin
herbiline
hlwtorun
Hodowla Ro?lin
Honcia
Honcia
HOVET
HP-Agro
IBEKA PANTO
IMPULS
inny
INTERMAG
jhj
JohnsonDiversey
Kalinowski
KazAzot
Koszelowski
LAVOR PRO
LCB
lechpol
Linkedln
Lorenz
LOVOCHEMIE LOVO..
luvena
MarcMedic
matpak
MIAVIT
MICHEL
Międzybrodzkie..
MUGGA
Multi Eko
narolco
NATURAN
NAWOZY WAPIENNE
NOACK
NOVARTIS
ogrody polskie
Palital
Petra
PHARVET
PHR
PlantiCo
PLAST
POLCHEM
police
Pro Agricola
Pu?awy
PURITAN
PZ004K
R-MAX
RAJPOL
RGZ
ROYAL CANIN
rwe-trade
SaneChem
Scandia cosmeti..
SeNaPro importe..
SIARKOPOL
SK?AD ROLNY
solvadis
Soymax
Stanlab
Sugart
Syngenta
synpeko
SZOGUN
TAMA
TARNÓW
TECHMOT
THEMAR
TOTAL FARM
UNILEVER
unipasz
VENA
VETOS-FARMA
VIA NOVA
VIRBAC
w?oc?awek
W?ODEX
W024
Water
WIMA
Windex Holding
yara
Z003
Z036
Z044
Z046
Z054
Z064
Z065
Z069
Z098
Z112
Z121
Z137
z140
Z145
Z149
Z158
Z166
Z187
Z188
Z189
Z193
Z195
Z195 Wartezeit ..
Z228
Z270
Z272
Z273
Z274
Z300
Z301
Z302
Z304
Z309
Z311
Z328
Z339
Z342
Z360
Z361
Z368
ZA TARNÓW
ZAK
ZAK?ADY AZOTOWE..
Zbymar
ZPRMS
ZPS
Schnellsuche

Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.


erweiterte Suche
Schnell Info suche

Verwenden Sie Stichworte, um ein Information zu finden.


erweiterte Suche
19-12-2016

AMOFOSKA CORN 4-10-22 BB 1t

€1.780,27 €
Hersteller: FOSFORY GDA?SKIE

Menge:Stück

Amofoska CORN 4-10-22-(4MgO, 8CaO, 9SO, 0,1B, 0,2Zn)

AMOFOSKA Corn NPKMg 4-10-22 +2

Amofosk? Corn mo?na stosowa? pod wszystkie ro?liny uprawne, jednak w pierwszej kolejno?ci przeznaczona jest do nawo?enia kukurydzy, ze wzgl?du na w?a?ciwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawarto?? siarki gwarantuje w?a?ciwe wykorzystanie azotu, natomiast dodatek magnezu bior?cy udzia? w procesie fotosyntezy w ro?linie zapewnia przyrost zielonej masy o dobrych walorach ?ywieniowych dla zwierz?t. Azot nale?y uzupe?ni? w formie odpowiednich nawozów azotowych wed?ug wymaga? nawo?onej ro?liny.

Amofoska Corn jest dobrym nawozem pod ro?liny, które potrzebuj? zwi?kszonej ilo?ci potasu np. buraki, ziemniaki, u?ytki zielone. Ponadto ze wzgl?du na zawarto?? siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczyc?, ro?liny motylkowe i kapustne.

W?A?CIWO?CI
Wysoka jako?? granulek, tj. jednolita wielko?? ziaren, jednorodny sk?ad ka?dej granulki i brak py?u u?atwia równomierny wysiew. Amofoska Corn jest nawozem NPK typu B.1.1 granulowanym, wielosk?adnikowym o nast?puj?cej zawarto?ci sk?adników od?ywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej.

Makroelementy
4% N azot ca?kowity w formie amonowej,
10% P2O5 pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych co najmniej: 5% P2O5 pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w oboj?tnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% P2O5 pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
22% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
8% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
9% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
2% MgO tlenek magnezu ca?kowity,
0,10% B bor rozpuszczalny w wodzie,
0,20% Zn cynk rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy 
(Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodz?ce z naturalnych fosforytów s? cennym dodatkiem do nawozu poprawiaj?cym przyswajalno?? pozosta?ych sk?adników. Mikroelementy Bor i Cynk bior?ce udzia? w procesach rozrodczych, powoduj? dobr? jako?? ziarna i w?a?ciwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Dodatek tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie wa?ny na glebach ?wie?o wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawo?enia.

Nawóz NPK wed?ug obowi?zuj?cych kryteriów, nie zawiera szkodliwych ilo?ci metali ci??kich takich jak arsen, kadm, o?ów i rt??, jest zatem bezpieczny dla ?rodowiska.

ZASADY STOSOWANIA
Amofoska Corn jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rol? koniecznie nale?y zmiesza? z gleb?. Do siewu nasion mo?na przyst?pi? po 3-5 dniach od rozsiewu nawozu. Na u?ytki zielone nawóz nale?y rozsiewa? wczesn? wiosn?. Nadaje si? on na wszystkie gleby, niezale?nie od ich zwi?z?o?ci i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawarto?ci potasu.

DAWKI
G?ównym sk?adnikiem tego nawozu jest potas i jego dawki nale?y ustali? wed?ug zapotrzebowania nawo?onych ro?lin na potas oraz wed?ug zawarto?ci potasu przyswajalnego w glebie. Proporcja fosforu do potasu zapewnia wystarczaj?ce nawo?enia fosforem wszystkich ro?lin, je?li zastosuje si? prawid?ow? dawk? potasu.

Nawóz ten mo?na stosowa? wczesn? wiosn? na u?ytki zielone w dawce nie przekraczaj?cej 400 kg nawozu na ha. Wczesn? wiosn? i po kolejnym pokosie lub wypasie pastwiska, nale?y dodatkowo zastosowa? 60 kg N/ha.

Deklarujemy zgodno?? nawozu z normami wspólnoty europejskiej.

LOCO Gda?sk. Wi?cej informacji pod nr tel. 77/431-17-47

Es liegen noch keine Bewertungen vor!

Bewertung schreiben

Der Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.

 
Bei Ausfall oder Probleme mit der Bestellung auf www.galvet.de. Bitte geben Sie Ihre Bestellung per Telefon: tel. +48 514 720 978
0 Produkte

Gehen Sie zum Panel Schöpfer
Ich nehme an

Diese Seite benutzt Cookies um Dienstleistungen zu erbringen. Sie können die Bedingungen für die Lagerung oder den Zugang Cookies in Ihrem Browser festlegen.

Ich nehme an